The (Tanymastigidae) - family
(Tanymastigites)

(Tanymastigites )

()

()

()
(Tanymastix)

(Tanymastix motasi)

(Tanymastix stagnalis)

(Tanymastix stellae)