The (Myobatrachidae) - family
(Limnodynastinae) - subfamily
(Lechriodus)

(Lechriodus )

()

()

()
(Limnodynastes)

(Limnodynastes )

()

()

()
(Neobatrachus)

(Neobatrachus )

()

()

()
(Notaden)

(Notaden )

()

()

()
(Opisthodon)

(Opisthodon )

()

()

()
(Philoria)

(Philoria )

()

()

()
(Myobatrachinae) - subfamily
(Arenophryne)

(Arenophryne )

()

()

()
(Assa)

(Assa )

()

()

()
(Crinia)

(Crinia )

()

()

()
(Geocrinia)

(Geocrinia )

()

()

()
(Metacrinia)

(Metacrinia )

()

()

()
(Mixophyes)

(Mixophyes )

()

()

()
(Myobatrachus)

(Myobatrachus )

()

()

()
(Paracrinia)

(Paracrinia )

()

()

()
(Pseudophryne)

(Pseudophryne )

()

()

()
(Spicospina)

(Spicospina )

()

()

()
(Taudactylus)

(Taudactylus )

()

()

()
(Uperoleia)

(Uperoleia )

()

()

()
(Rheobatrachinae) - subfamily
(Rheobatrachus)

(Rheobatrachus )

()

()

()