The Mesites (Mesitornithiformes) - Order
(Mesitornithidae) - family
(Mesitornis)
White-Breasted Mesite
(Mesitornis variegata)
Brown Mesite
(Mesitornis unicolor)
(Monias)
Subdesert Mesite
(Monias benschi)