The Marsupial Carnivores (Dasyuromorphia) - Order

(Dasyuridae)
- family

(Myrmecobiidae)
- family

(Thylacinidae)
- family -extinct-

(Malleodectidae)
- family -extinct-