The American Opossums (Didelphimorphia) - Order
(Australidelphia) - suborder
(Dasyuromorphia) - superfamily

(Dasyuridae)
- family

(Malleodectidae)
- family

(Myrmecobiidae)
- family

(Thylacinidae)
- family
(Diprotodontia) - suborder

(Thylacoleonidae)
- family
(Barhyaenoidea) - superfamily

(Thylacoleonidae)
- family
(Caenolestoidea) - superfamily

(Caenolestidae)
- family
(Dasyuroidea) - superfamily

(Dasyuridae)
- family

(Myrmecobiidae)
- family

(Thylacinidae)
- family
(Macropodiformes) - superfamily

(Balbaridae)
- family

(Hypsiprymnodontidae)
- family

(Macropodidae)
- family

(Potoroidae)
- family
(Phalangeriformes) - suborder
(Petauroidea) - superfamily

(Acrobatidae)
- family

(Petauridae)
- family

(Pseudocheiridae)
- family

(Tarsipedidae)
- family

(Burramyidae)
- family

(Macropodidae)
- family

(Paramelidae)
- family

(Phalangeridae)
- family

(Vombatidae)
- family

()
- family

()
- family

()
- family
(Phalangeroidea) - superfamily

(Burramyidae)
- family

(Macropodidae)
- family

(Paramelidae)
- family

(Phalangeridae)
- family
The Wombats
(Vombatidae)
- family
(Microbiotheria)

(Microbiotheriidae)
- family

()
- family

()
- family

()
- family
(Notoryctemorphia)
() - family
()

()
- family

()
- family

()
- family

()
- family
(Peramelemorphia)

(Thylacomyidae)
- family