The (Actiniaria) - order
(Enthemonae) - suborder
(Actinostoloidea) - superfamily

(Actinostolidae)
- family

(Exocoelactinidae)
- family
(Actinioidea) - superfamily

(Actiniidae)
- family

(Actinodendridae)
- family

(Andresiidae)
- family

(Capneidae)
- family

(Condylanthidae)
- family

(Haloclavidae)
- family

(Homostichanthidae)
- family

(Iosactinidae)
- family

(Limnactiniidae)
- family

(Liponematidae)
- family

(Minyadidae)
- family

(Oractinidae)
- family

(Phymanthidae)
- family

(Preactiniidae)
- family

(Ptychodactinidae)
- family

(Stichodactylidae)
- family

(Thalassianthidae)
- family
(Metridioidea) - superfamily

(Acontiophoridae)
- family

(Actinoscyphiidae)
- family

(Aiptasiidae)
- family

(Aiptasiomorphidae)
- family

(Aliciidae)
- family

(Amphianthidae)
- family

(Andvakiidae)
- family

(Antipodactinidae)
- family

(Bathyphelliidae)
- family

(Boloceroididae)
- family

(Diadumenidae)
- family

(Gonactiniidae)
- family

(Halcampidae)
- family

(Haliactinidae)
- family

(Haliplanellidae)
- family

(Hormathiidae)
- family

(Isanthidae)
- family

(Kadosactinidae)
- family

(Metridiidae)
- family

(Mimetridiidae)
- family

(Nemanthidae)
- family

(Nevadneidae)
- family

(Octineonidae)
- family

(Ostiactinidae)
- family

(Phelliidae)
- family

(Ramireziidae)
- family

(Sagartiidae)
- family

(Sagartiomorphidae)
- family
(Anenthemonae) - suborder
(Edwardsioidea) - superfamily

(Edwardsiidae)
- family
(Actinernoidea) - superfamily

(Actinernidae)
- family

(Halcuriidae)
- family