The (Rostroconchia) - class -extinct-
() - subfamily
(Heraultipegma)

()

()

()

()
() - subfamily
(Ribeiroia)

()

()

()

()
() - subfamily
(Conocardium)

()

()

()

()
() - subfamily
()

()

()

()

()
() - subfamily
()

()

()

()

()
() - subfamily
()

()

()

()

()