The Stingrays (Mylobatiformes) - order

(Potamotrygonidae)
- family

(Rhincodontidae)
- family

(Scyliorhinidae)
- family

(Triakidae)
- family

(Dasyatidae)
- family

(Myliobatidae)
- family

(Plesiobatidae)
- family

(Hexatrygonidae)
- family

(Urotrygonidae)
- family

(Platyrhinidae)
- family

(Zanobatidae)
- family

(Urolophidae)
- family